Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Klauzula informacyjna - ogólna

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4.05.2016 r.) - dalej RODO, informujemy że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu, Osiedle Robotnicze 11a, 12-250 Orzysz, telefon: 87 423 01 86, e-mail: mosir@orzysz.pl.
2. W sprawie sposobu i zakresu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani uprawnień, może się Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panem Maciejem Żołnowskim za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:
- wykonania zadań statutowych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu i innych prawnych obowiązków, w tym umownych MOSiR w Orzyszu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
- wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, lub do podjęcia działań na żądanie Pana/Pani, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b),
- realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie analiz (takich jak badania marketingowe itp.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych,
- na podstawie Pana/Pani zgody wyrażonej w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a);
4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych są przede wszystkim instytucje przewidziane przepisami prawa. Państwa dane osobowe możemy również przekazywać podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, z którymi mamy zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych.
5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
6. W trakcie przetwarzania danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:
- żądania dostępu do danych osobowych,
- żądania sprostowania danych osobowych,
- żądania usunięcia danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
7. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a) – ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowym przetwarzaniu tych danych, ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach statutowych i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych, w tym umownych.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. W przypadku, gdy będziemy planowali dalej przetwarzać Państwa dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, przed takim dalszym przetwarzaniem zostanie Pan/Pani poinformowany/a, o tym innym celu oraz udzielimy Panu/Pani wszelkich innych stosownych informacji.

Data powstania: środa, 29 sty 2020 10:14
Data opublikowania: środa, 29 sty 2020 10:20
Opublikował(a): Łukasz Nikołajuk
Zaakceptował(a): Łukasz Nikołajuk
Artykuł był czytany: 600 razy