Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

 

MOSiR 2310/1/2018                                           Orzysz, dnia 27.02.2018 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI NA OKRES DO TRZECH LAT NA CELE ZWIĄZANE Z URZĄDZENIEM OGÓLNODOSTĘPNEJ PLAŻY, MIEJSCA WYZNACZONEGO DO KĄPIELI, DZIAŁALNOŚCI REKREACYJNO – WYPOCZYNKOWEJ ORAZ USŁUGOWEJ

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

I. Przedmiot dzierżawy:

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość będąca w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu położona w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Leśnej 13 składająca się z działek:
a) o nr geod. 159/1 o powierzchni 0,0283 ha, sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane,
b) o nr geod. 159/2 o powierzchni 0,0744 ha, sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane,
c) o nr geod. 160/3 o powierzchni 0,4507 ha, sklasyfikowana jako Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe,

2. Działki o nr geod. 160/3 i 159/1 są zabudowane:
a) pawilonem wejściowym na fundamentach betonowych z sanitariatami, prysznicami i przebieralnią. Budynek wykonany w technologii drewna, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową i kanalizacyjną;
b) hangarem szkutniczym na sprzęt wodny na fundamencie betonowym, wykonanym w technologii drewna, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, budynek wyposażony w instalację elektryczną i odgromową;
c) małą architekturą – jedną wiatą na rowery, dwiema wiatami ze stołami i ławkami, drewnianym ogrodzeniem składu na odpady stałe;
d) urządzeniami siłowni zewnętrznej – 5 szt.
e) infrastrukturą techniczną – przepompownią ścieków i siecią wodną.

3. Do nieruchomości przylegają pomosty pływające na konstrukcji opartej na pływakach siatkobetonowych, pokrytych drewnianym podkładem o łącznej długości 105 mb z trapem o długości 5 m, szerokość stała pomostu 2,5 m stanowiące własność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu. Pomosty posadowione są na działce Jeziora Orzysz oznaczonej nr geod. 160/3 obręb geod. Strzelniki, gmina Orzysz.

4. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie jest obciążona hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

5. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu miasta Orzysz powyższa nieruchomość oznaczone są symbolami: ZS – 1 – tereny związane ze sportem, turystyką i rekreacją, UN – tereny usług nieuciążliwych.

II. Ogólne warunki przetargu

1. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 5 000,00 zł brutto.

2. Wadium: 1 000,00 zł.

3. Przetarg odbędzie się w dniu 22.03.2018 r. o godz. 11:00 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Orzyszu, pom. nr 103 tj. sala konferencyjna.

4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wpłacenie wadium na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu nr konta  40 9364 0000 2003 0012 1516 0003 z oznaczeniem imienia i nazwiska lub nazwy oferenta i dopiskiem: „Wadium – dzierżawa plaży – Orzysz.”,
- wadium w pełnej wysokości    należy wnieść w pieniądzu najpóźniej do dnia 19.03.2018 r.  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.
- okazanie komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium w wysokości określonej dla danej  nieruchomości oraz dowodu tożsamości – w przypadku osób fizycznych, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających   osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownego pełnomocnictwa, dowodu tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed ustaloną datą przetargu.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który go wygrał, zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego ustalonego w przetargu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Minimalne postąpienie w licytacji wynosi 100,00 zł. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustne kolejne postąpienia ceny, które nie mogą być niższe niż 100,00 zł.

7. Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy dzierżawy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy.

9. Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 30 września każdego roku na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu nr  94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.

10. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

11. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.

12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnej i uzasadnionej  przyczyny.

III. Istotne postanowienia umowy dzierżawy:

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem jej podpisania w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, zaś zwrot przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony umowy w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.

2. Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz koszty energii elektrycznej i inne:
- opłaty za media będą płatne do 10 każdego miesiąca na podstawie noty księgowej wystawionej przez Wydzierżawiającego.
- stan liczników zostanie spisany w dniu przekazania terenu dzierżawy.
- podatek od nieruchomości na dzień ogłoszenia przetargu wynosi: 4 921,00 zł / rok.

W przypadku lokalizacji punktów pod działalność gastronomiczną, usługową itp. dzierżawca składać będzie korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości (stawka podatku dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; stawka podatku od gruntu związana z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni).

- szacunkowe koszty utrzymania plaży (w tym. min. energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci, badanie wody, przegląd dna kąpieliska, środki czystości, zatrudnienie ratowników, przeglądy budynków itp.) – około 19 000,00 zł.

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z terenu plaży oraz z pomieszczeń w budynku wejściowym w przypadku organizowania imprezy otwartej po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu i zakresu z Dzierżawcą. Uzgodnienie terminu oraz zakresu należy dokonać z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem.

4. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z części działki o nr geod. 159/1, na której znajduje się infrastruktura techniczna – przepompownia ścieków i sieć wodna, w każdym czasie ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych awarii.

5. Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy, nie wnosi zastrzeżeń i stwierdza, że znajduje się on w stanie zdatnym do zamierzonego użytku.

6. Dzierżawca zobowiązuje się do:
a) urządzenia ogólnodostępnej plaży, bezpłatnej, funkcjonującej w okresie od 01 czerwca do 31 sierpnia każdego roku dzierżawy,
b) organizacji strzeżonego miejsca wyznaczonego do kąpieli (w tym odpowiedniego oznakowania oraz zapewnienia odpowiedniej ilości ratowników) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in.:
- ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.),
- ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261)
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286)
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 2082).

7. Na wydzierżawionym gruncie zakazuje się wnoszenia budowli trwale związanych z gruntem.

8. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym, włączając konserwację i naprawę przylegających pomostów.

9. Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.

10. Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla korzystających z obiektu oraz najbliższego otoczenia.

11. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki dzierżawionego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych.

12. Teren dzierżawiony przez Dzierżawcę musi być terenem ogólnodostępnym. Dzierżawca zapewnia bezpłatny wstęp i korzystanie z plaży.

13. Dzierżawca udostępni nieodpłatnie toalety publiczne zlokalizowane w pawilonie wejściowym w okresie wakacyjnym w godzinach otwarcia plaży.

14. Na miejsce lokalizacji oraz wielkość obiektów usługowych Dzierżawca musi uzyskać wcześniej zgodę Wydzierżawiającego.

15. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wobec osób trzecich powstałych na dzierżawionym terenie.

16. Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Kopię polisy Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni, licząc od dnia podpisania umowy.

17. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

18. Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać.

19. Wydzierżawiającemu służy prawo przeprowadzenia kontroli wykonania umowy szczególnie w zakresie prawidłowego zagospodarowania terenu.

20. Dzierżawca zobowiązuje się do podejmowania wszelkich czynności nieokreślonych w umowie a koniecznych do sprawnego działania dzierżawionej nieruchomości.

21. Dzierżawca zobowiązuje się do nadzorowania sprzętu monitorującego dzierżawiony teren i dokonywania jego konserwacji i ewentualnych napraw we własnym zakresie.

22. Po zakończeniu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie uporządkowanym i niepogorszonym w terminie do 30 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

23. Wydzierżawiający może udzielić Dzierżawcy 14 dniowego terminu na usunięcie usterek i skutków naruszenia umowy.

24. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest do zapłacenia Wydzierżawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu umowy. Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy niezależnie od poniesienia szkody.

25. W czasie trwania umowy każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

26. Wydzierżawiający może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc, po uprzednim udzieleniu przez Wydzierżawiającego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu.

27. Strony zgodnie przyjmują, że umowa dzierżawy może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku złożenia przez Gminę Orzysz wniosku o uzyskanie środków pomocowych (unijnych, krajowych) na zagospodarowanie obszaru obejmującego nieruchomość będącą przedmiotem umowy, w tym na jej ewentualną przebudowę, zmianę sposobu użytkowania itp.

Ogłoszenie zostało podane do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ponadto informację o ogłoszeniu przetargu opublikowano na stronie internetowej www.bip.mosir.orzysz.pl oraz www.bip.orzysz.pl.

Dodatkowe informacje o przetargach można uzyskać w Miejskim Ośrodku sportu i Rekreacji w Orzyszu przy ul. Os. Robotnicze 11a, w godzinach pracy.

Data powstania: wtorek, 27 lut 2018 08:10
Data opublikowania: wtorek, 27 lut 2018 08:42
Opublikował(a): Anna Rogińska
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 1180 razy