Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg nieograniczony - dzierżawa Plaży Miejskiej w Orzyszu

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, miejsca wyznaczonego do kąpieli, działalność rekreacyjno-wypoczynkową, usługową oraz urządzeniem pola biwakowego.

Orzysz, dnia 27.05.2017 r.

MOSiR 2310/1/2017                                                                     

Ogłoszenie przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) ogłaszam pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu z przeznaczeniem na cele związane z urządzeniem ogólnodostępnej plaży, miejsca wyznaczonego do kąpieli, działalność rekreacyjno-wypoczynkową, usługową oraz urządzeniem pola biwakowego.

1. PRZEDMIOT DZIERŻAWY

1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości będące w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu położone w obrębie geod. miasta Orzysz, przy ul. Leśnej:
a) działka o nr geod. 159/1 o powierzchni 0,0283 ha, sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane,
b) działka o nr geod. 159/2 o powierzchni 0,0744 ha, sklasyfikowana jako Bi – inne tereny zabudowane,
c) działka o nr geod. 160/3 o powierzchni 0,4507 ha, sklasyfikowana jako Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe,
d) część działki o nr geod. 159/3 o powierzchni 0,2235 ha, sklasyfikowanej jako Bz – tereny rekreacyjno – wypoczynkowe.

2. Działki o nr geod. 160/3 i 159/1 są zabudowane:
a) pawilonem wejściowym na fundamentach betonowych z sanitariatami, prysznicami i przebieralnią. Budynek wykonany w technologii drewna, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, wyposażony w instalację elektryczną, odgromową, wodociągową i kanalizacyjną,
b) hangarem szkutniczym na sprzęt wodny na fundamencie betonowym, wykonanym
w technologii drewna, dach dwuspadowy kryty dachówką ceramiczną, budynek wyposażony w instalację elektryczną i odgromową,
c) małą architekturą – jedną wiatą na rowery, dwiema wiatami ze stołami i ławkami, drewnianym ogrodzeniem składu na odpady stałe,
d) urządzeniami siłowni zewnętrznej – 5 szt.

3. Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą nr OL1P/00012897/5 i nie są obciążone hipotecznie ani też innymi zobowiązaniami.

4. W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Obrębu miasta Orzysz powyższe nieruchomości oznaczone są symbolami:
a) ZS - 1 - tereny związane ze sportem, turystyką i rekreacją (działki 159/1, 159/2, 160/3),
b) UN - tereny usług nieuciążliwych (część działki 159/3).  

5. Nieruchomość nie są przedmiotem jakichkolwiek zobowiązań oraz nie są obciążone prawami osób trzecich.

2. WARUNKI PRZETARGU

1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawy wynosi 8 364,00 zł brutto (słownie: osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote 00/100).

2. Otwarcie ofert nastąpi się w dniu 12.05.2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu, ul. Os. Robotnicze 11 A, 12-250 Orzysz.

3. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 16.05.2017 r.. Ogłoszenie o wyniku przetargu podane zostanie do wiadomości oferentów poprzez publiczne ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu, Urzędu Miejskiego w Orzyszu oraz na stronach internetowych bip.mosir.orzysz.pl oraz www.bip.orzysz.pl.

4. Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa przyznają zdolność prawną – osobiście lub poprzez pełnomocników.

5. Warunkiem udziału w przetargu jest:
a) złożenie w formie pisemnej oferty osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu, ul. Oś. Robotnicze 11A, 12-250 Orzysz lub przesłanie pocztą na ww. adres w terminie do dnia 12.05.2017 r. do godziny 09:30. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na dzierżawę Plaży Miejskiej w Orzyszu – dz. 159/1, 159/2, 159/3, 160/3. Nie otwierać przed godz. 9:30 dnia 12.05.2017 r.” O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data jej wpływu do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.

Oferta powinna zawierać:
•    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot, kontakt telefoniczny,
•    datę sporządzenia oferty,
•    oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
•    oferowaną wysokość rocznego czynszu dzierżawy z podaną wartością netto oraz brutto,
•    proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,
•    kopię dowodu wniesienia wadium,
•    numer rachunku bankowego właściwego do zwrotu wadium w przypadku gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu.

Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną lub przez pełnomocnika (pełnomocnictwo należy załączyć do oferty).

b) wpłacenie wadium w wysokości 850,00 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100), najpóźniej do dnia 08.05.2017 r. przelewem na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu o nr 40 9364 0000 2003 0012 1516 0003. Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień jej uznania na rachunku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu kwotą wadium.

•    Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
•    Wadium wniesione przez pozostałych uczestników zwraca się po zakończeniu przetargu, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, przelewem na wskazane, przez oferentów, rachunki bankowe.
•    Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
•    Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana w wyniku przetargu, zostanie zawarta umowa dzierżawy w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.
•    Ustalona w wyniku przetargu roczna stawka czynszu dzierżawnego nieruchomości podlega wpłacie do dnia 30 września każdego roku na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu nr 94 9364 0000 2003 0012 1516 0001 w Warmińsko Mazurskim Banku Spółdzielczym Oddział w Orzyszu.
•    Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Orzyszu zastrzega sobie prawo do jednostronnego podwyższenia stawki czynszu w odstępach nie krótszych, niż 1 rok kalendarzowy w oparciu o Zarządzenie Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu.
•    Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej.
•    Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3. WARUNKI DODATKOWE

1. Złożona oferta musi uwzględniać warunki dodatkowe, które obejmują:
a) urządzenie plaży ogólnodostępnej, bezpłatnej funkcjonującej w okresie od 15 czerwca do 31 sierpnia każdego roku dzierżawy,
b) organizację miejsca wyznaczonego do kąpieli (w tym odpowiedniego oznakowania oraz zapewnienia odpowiedniej ilości ratowników) zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m.in.:
- ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 656 ze zm.),
- ustawą z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm.)
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 2012 roku w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne oraz sprzęt medyczny. leki i artykuły sanitarne (Dz. U. z 2012 r., poz. 261)
- rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012 r., poz. 286)
- rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U. z 2016 r., poz. 2082).
c) organizację punktów małej gastronomii,
d) organizację pola biwakowego,
e) organizację wypożyczalni sprzętu pływającego typu kajaki, rowerki wodne, łódki itp.
f) ofertę udostępnienia sprzętu pływającego dla szkół z Gminy Orzysz.

2. Termin i sposób realizacji w/w warunków należy opisać w złożonej ofercie.

4. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DZIERŻAWY

1. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi z dniem jej podpisania w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy, zaś zwrot przedmiotu umowy w terminie uzgodnionym przez strony umowy w oparciu o protokół zdawczo – odbiorczy.

2. Dzierżawca pokrywa wszelkie podatki obciążające przedmiot dzierżawy oraz wszelkie należności z tytułu użytkowania nieruchomości w tym: podatek od nieruchomości, opłaty za dostawę wody i odprowadzenie ścieków oraz koszty energii elektrycznej. Opłaty za media będą płatne do 10 każdego miesiąca na podstawie noty księgowej wystawionej przez Wydzierżawiającego. Stan liczników zostanie spisany w dniu przekazania terenu dzierżawy.

3. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego korzystania z terenu plaży oraz z pomieszczeń w budynku wejściowym w przypadku organizowania imprezy otwartej po wcześniejszym uzgodnieniu dokładnego terminu i zakresu z Dzierżawcą. Uzgodnienie terminu oraz zakresu należy dokonać z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem.

4. Dzierżawca oświadcza, że zapoznał się z przedmiotem dzierżawy, nie wnosi zastrzeżeń i stwierdza, że znajduje się on w stanie zdatnym do zamierzonego użytku.

5. Na wydzierżawionym gruncie zakazuje się wnoszenia budowli trwale związanych z gruntem.

6. Dzierżawca zobowiązuje się do dokonywania bieżących napraw i konserwacji przedmiotu dzierżawy na swój koszt, celem zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym.

7. Dzierżawca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu dzierżawy jedynie za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wydzierżawiającym.

8. Dzierżawca zobowiązany jest do zachowania przedmiotu dzierżawy w należytym stanie i używania go zgodnie z przeznaczeniem. Prowadzona działalność nie może być uciążliwa dla korzystających z obiektu oraz najbliższego otoczenia.

9. Dzierżawca zobowiązuje się do utrzymania czystości i estetyki dzierżawionego terenu, ze szczególnym uwzględnieniem dni weekendowych.

10. Teren dzierżawiony przez Dzierżawcę musi być terenem całorocznie ogólnodostępnym. Dzierżawca zapewnia bezpłatny wstęp i korzystanie z plaży.

11. Na miejsce lokalizacji oraz wielkość obiektów usługowych Dzierżawca musi uzyskać wcześniej zgodę Wydzierżawiającego.

12. W przypadku lokalizacji punktów gastronomicznych Dzierżawca składać będzie korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości.

13. Dzierżawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone wobec osób trzecich powstałych na dzierżawionym terenie.

14. Dzierżawca zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Kopię polisy Dzierżawca przekaże Wydzierżawiającemu w terminie 7 dni , licząc od dnia podpisania umowy.

15. Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie przeciwpożarowe przedmiotu dzierżawy, przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych i posiadanie ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

16. Dzierżawca bez zgody Wydzierżawiającego nie może oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej do bezpłatnego używania, ani go poddzierżawiać.

17. Wydzierżawiającemu służy prawo przeprowadzenia kontroli wykonania umowy szczególnie w zakresie prawidłowego zagospodarowania terenu zgodnie z przedstawioną koncepcję i zawartą umową.

18. Po zakończeniu umowy Dzierżawca obowiązany jest zwrócić przedmiot dzierżawy w stanie uporządkowanym i niepogorszonym w terminie do 30 dni od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, stosownie do przepisów o wykonywaniu dzierżawy.

19. Wydzierżawiający może udzielić Dzierżawcy 14 dniowego terminu na usunięcie usterek i skutków naruszenia umowy.

20. W przypadku opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy Dzierżawca zobowiązany jest do zapłacenia Wydzierżawiającemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w zwrocie przedmiotu umowy. Kara przysługuje za sam fakt opóźnienia w zwrocie przedmiotu umowy niezależnie od poniesienia szkody.

21. W czasie trwania umowy każda ze stron, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia lub za porozumieniem stron w każdym czasie.

22. Wydzierżawiający może umowę rozwiązać bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania przez Dzierżawcę warunków umowy oraz w przypadku dopuszczenia się zwłoki z zapłatą czynszu ponad jeden miesiąc, po uprzednim udzieleniu przez Wydzierżawiającego dodatkowo jedno miesięcznego terminu zapłaty zaległego czynszu.

5. PRZEBIEG PRZETARGU

1. Przetarg przeprowadza Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Orzyszu Zarządzeniem Nr 4 z dnia 29.03.2017 r.

2. Przetarg składa się z części jawnej odbywającej się z udziałem oferentów oraz części niejawnej bez udziału oferentów.

3. Część jawną rozpoczyna przewodniczący komisji przetargowej lub upoważniony przez niego członek komisji przekazując uczestnikom przetargu informacje wymienione w punkcie 4 niniejszego Rozdziału.

4. Przystępując do części jawnej przetargu komisja przetargowa w obecności oferentów:
a) podaje liczbę złożonych ofert,
b) sprawdza czy nie nastąpiło uszkodzenie lub naruszenie złożonych ofert,
c) dokonuje otwarcia kopert z ofertami nie ujawniając ich treści,
d) sprawdza tożsamość osób, które złożyły oferty oraz prawidłowość wniesienia wadium,
e) analizuje poszczególne oferty pod kątem zgodności z warunkami zawartymi w ogłoszeniu
o przetargu.

5. Komisja przetargowa odmawia kwalifikacji do części niejawnej przetargu tych ofert, które nie spełniają warunków zawartych w ogłoszeniu o przetargu, zostały złożone po wyznaczonym terminie, nie zawierają wymaganych danych lub dane te są niekompletne, są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści, jeśli oferent nie wpłacił wadium. Komisja informuje o tym fakcie oferentów.

6. Komisja Przetargowa przyjmuje wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, jeśli nie zmieniają one istotnych warunków przedłożonej oferty przetargowej.

7. Przewodniczący komisji przetargowej informuje oferentów o przewidywanym terminie i miejscu części niejawnej i przewidywanym terminie zakończenia przetargu.

8. W części niejawnej przetargu komisja przetargowa dokonuje analizy i oceny ofert w oparciu o ustalone warunki przetargu i podejmuje decyzje odnośnie:
a) wyboru najkorzystniejszej oferty
lub
b) organizacji dodatkowego przetargu ustnego dla uczestników, którzy złożyli równorzędne oferty
lub
c) nierozstrzygnięciu przetargu.

9. Z przeprowadzonych czynności przewodniczący komisji sporządza protokół, który podpisuje przewodniczący i członkowie komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu jako nabywca nieruchomości.

10. Przetarg uważa się za zakończony z chwilą podpisania protokołu.

11. Przewodniczący komisji przetargowej przesyła zawiadomienie uczestnikom przetargu o jego wyniku w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

12. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, lub odwołania i unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 27 kwi 2017 14:52
Data opublikowania: czwartek, 27 kwi 2017 15:00
Opublikował(a): Anna Rogińska
Zaakceptował(a): Anna Rogińska
Artykuł był czytany: 701 razy